Vietnam Airlines - Điều lệ vận chuyển (Phần 2)

Điều lệ vận chuyển

(PHẦN 2)

 

X.                LỊCH BAY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY

10.1.  Lịch bay

10.1.1. Lịch trình bay thể hiện trong lịch bay có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày bay thực tế của Hành khách. Chúng tôi không đảm bảo về lịch trình bay và lịch trình bay không là một bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi.

10.1.2. Trước khi Chúng tôi chấp nhận đặt chỗ của Hành khách, Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình bay hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên Vé của Hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình bay sau khi đã xuất Vé cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, làm chậm bất kỳ chuyến bay nào hoặc thay đổi tàu bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi địa chỉ liên lạc, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách những thay đổi về lịch trình bay. Sau khi Hành khách đã mua Vé, nếu Chúng tôi có thay đổi lịch trình bay mà Hành khách không chấp nhận, trong khi Chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế phù hợp yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được chi hoàn Vé theo Điều 11.

10.2. Hủy chuyến, thay đổi hành trình và chậm chuyến

10.2.1. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách. Khi thực hiện các biện pháp này và để tránh việc hủy chuyến bay, trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi có thể sắp xếp chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay khác hoặc Hãng vận chuyển khác.

10.2.2.  Ngoại trừ có những quy định khác bởi Công ước hoặc luật áp dụng, nếu Chúng tôi hủy chuyến bay, không thực hiện chuyến bay theo lịch trình đã định, không hạ cánh tại điểm dừng hoặc điểm đến của khách hoặc làm nhỡ nối chuyến của Hành khách trên chuyến bay tiếp theo mà Hành khách đã có chỗ được xác nhận thì theo lựa chọn của Hành khách, Chúng tôi sẽ thực hiện:
10.2.2.1. Chuyên chở Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác mà còn chỗ trống không thu thêm bất kỳ khoản phí nào và; nếu cần thiết, gia hạn hiệu lực Vé của Hành khách; hoặc
10.2.2.2.  Chuyển đổi hành trình bay hợp lý để Hành khách đến được điểm đến ghi trên Vé bằng các chuyến bay của Chúng tôi hoặc Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện và hạng dịch vụ vận chuyển khác theo thỏa thuận giữa Chúng tôi và Hành khách mà không thu thêm phí; hoặc
10.2.2.3.  Chi hoàn Vé theo quy định tại Điều 11.

10.2.3. Khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào đề cập tại Điều 10.2.2, ngoại trừ có những quy định khác bởi Công ước hoặc luật áp dụng, các nội dung từ Điều 10.2.2.1 đến Điều 10.2.2.3 là phương án duy nhất mà Chúng tôi có thể cung ứng cho Hành khách và khi đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào khác với Hành khách. Trong trường hợp cụ thể, nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm vì lý do thời tiết hoặc chiến tranh hoặc đình công hoặc bạo loạn hoặc chậm do kiểm soát không lưu hoặc các Điều kiện bất khả kháng khác thì Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thực hiện nội dung như tại Điều 10.2.1 đến Điều 10.2.3 hoặc chịu các chi phí như gọi điện thoại, ăn, ở, vận chuyển của Hành khách, tuy nhiên Chúng tôi cố gắng trợ giúp Hành khách tốt nhất trong trong điều kiện có thể.

10.2.4. Nếu Chúng tôi không có khả năng cung cấp chỗ đã được xác nhận, Chúng tôi sẽ đền bù cho Hành khách không được chuyên chở hoặc bị hạ hạng dịch vụ không tự nguyện phù hợp với luật hiện hành và quy định của Chúng tôi.

 

XI.             CHI HOÀN

11.1. Vé không được chi hoàn, ngoại trừ có những quy định khác: (i) tại điều khoản này, hoặc (ii) tại điều kiện áp dụng giá hoặc giá cước, hoặc (iii) phù hợp với luật áp dụng. Chúng tôi sẽ chi hoàn toàn bộ Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng theo những quy định dưới đây:

11.1.1. Trừ những trường hợp được quy định trong Điều này, Chúng tôi chi hoàn cho người có tên trên Vé hoặc cho người đã trả tiền mua Vé khi có bằng chứng thỏa đáng.

11.1.2. Nếu Vé do người không phải là người có tên trên Vé trả tiền và nếu Chúng tôi có ghi trên Vé về sự hạn chế trong việc chi hoàn thì Chúng tôi chỉ chi hoàn cho người trả tiền mua Vé hoặc theo yêu cầu của người đó.

11.1.3.  Trừ trường hợp mất Vé, Chúng tôi chỉ chi hoàn khi Hành khách giao cho Chúng tôi Vé và các Tờ vận chuyển chưa sử dụng.

11.1.4.  Việc chi hoàn cho người xuất trình Tờ hành khách hoặc Hoá đơn thu tiền và tất cả các Tờ vận chuyển chưa sử dụng khi người đó đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điều 11.2.1 hoặc Điều 11.2.2 được coi là chi hoàn đúng đối tượng. Khi đó Chúng tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của Hành khách hoặc bất kỳ người nào khác về việc chi hoàn này.

11.2. Chi hoàn không tự nguyện
Nếu Chúng tôi hủy chuyến bay, không khai thác được chuyến bay theo lịch bay một cách hợp lý, không đến điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng đã ghi trên Vé của Hành khách hoặc không có chỗ cho Hành khách mặc dù đã được xác nhận chỗ hoặc làm cho Hành khách lỡ chuyến bay tiếp theo đã được xác nhận chỗ, khoản chi hoàn sẽ là:

11.2.1. Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả.

11.2.2. Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng.

11.2.3. Khi Hành khách đã chấp nhận khoản chi hoàn trong những trường hợp trên, Chúng tôi sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào khác.

11.3. Chi hoàn tự nguyện
Nếu Hành khách chi hoàn Vé vì lý do khác ngoài những lý do nêu trong Điều 11.2, khoản chi hoàn sẽ là:

11.3.1. Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả trừ phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ;

11.3.2. Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn là phần chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng trừ chi phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ.

11.4. Chi hoàn đối với Vé bị mất

11.4.1. Nếu toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất và Hành khách cung cấp được cho Chúng tôi bằng chứng mất Vé thỏa đáng và chấp nhận trả phí dịch vụ áp dụng, việc chi hoàn sẽ được thực hiện sau khi Vé bị mất hết hiệu lực, với điều kiện:

11.4.1.1. Khi toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất chưa được sử dụng hoặc hoàn hoặc đổi, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng hoặc đã chi hoàn hoặc đã đổi cho người nào khác;
11.4.1.2. Người được chi hoàn phải khai theo mẫu của Chúng tôi và cam kết trả lại cho Chúng tôi số tiền nhận chi hoàn do có sự gian lận và/hoặc toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất được sử dụng bởi người khác, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng bởi người nào khác.

11.4.2. Nếu Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định làm mất toàn bộ Vé hoặc một phần Vé thì việc xử lý Vé bị mất sẽ thuộc về trách nhiệm của Chúng tôi.

11.5.  Quyền từ chối chi hoàn

11.5.1. Chúng tôi có thể từ chối việc chi hoàn nếu yêu cầu chi hoàn được đưa ra sau thời hạn hiệu lực của Vé.

11.5.2. Chúng tôi có thể từ chối chi hoàn nếu Vé đã được xuất trình cho Chúng tôi hay nhà chức trách của một nước như một chứng cứ chứng tỏ Hành khách rời nước đó, trừ khi Hành khách chứng minh cho Chúng tôi một cách thỏa đáng rằng Hành khách được phép ở lại hoặc rời nước đó bằng Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện vận tải khác.

11.5.3. Chúng tôi có thể từ chối chi hoàn trong các trường hợp được quy định tại Điều 8.2.

11.6.  Đồng tiền chi hoàn

Việc chi hoàn phải tuân theo các quy định, quy chế của Chính phủ của nước tại đó Hành khách mua Vé ban đầu và của nước tại đó Vé được chi hoàn. Theo đó việc chi hoàn thường được thực hiện bằng đồng tiền đã dùng để mua Vé hoặc bằng đồng tiền khác theo quy định của Chúng tôi.

11.7.  Người chi hoàn tiền
Việc chi hoàn Vé tự nguyện được thực hiện bởi Hãng xuất vé hoặc các Đại lý được Hãng xuất vé chỉ định.

 

XII.          HÀNH VI TRÊN TÀU BAY

12.1. Trên tàu bay nếu Hành khách thực hiện một trong các hành vi sau đây: (i) phạm tội; (ii) đe dọa, uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không; (iii) hành hung hoặc đe dọa thành viên tổ bay, Hành khách; (iv) không tuân theo sự hướng dẫn của người chỉ huy tàu bay hoặc của thành viên tổ bay thay mặt người chỉ huy tàu bay về việc bảo đảm an toàn cho tàu bay, duy trì trật tự, kỷ luật trong tàu bay; (v) phá hoại thiết bị, tài sản trong tàu bay; (vi) sử dụng ma túy; (vii) hút thuốc trên tàu bay kể cả trong buồng vệ sinh; (viii) các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, trật tự công cộng khác, thì Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục những hành vi như vậy. Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách đó rời khỏi tàu bay và giao cho nhà chức trách sân bay nơi tàu bay khởi hành hoặc nơi tàu bay hạ cánh, từ chối vận chuyển Hành khách đó vĩnh viễn hoặc có thời hạn trên các chuyến bay do Chúng tôi khai thác hoặc đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

12.2. Hành khách không được sử dụng đồ uống có cồn trên các chuyến bay của Chúng tôi trừ khi được Chúng tôi phục vụ. Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ hoặc thu lại những đồ uống có cồn đã phục vụ Hành khách.

12.3. Nếu Hành khách vi phạm quy định tại Điều 12.1 thì Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do lỗi của Hành khách bao gồm những chi phí liên quan đến việc tàu bay hạ cánh khẩn cấp, những thiệt hại về người, tài sản và những thiệt hại khác mà Chúng tôi, các đại lý, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ, hành khách và bên thứ ba của Chúng tôi đã gánh chịu.

12.4. Thiết bị điện tử
12.4.1. Vì lý do an toàn, trên tàu bay Hành khách không được sử dụng các thiết bị điện tử bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại di động, máy tính xách tay, các thiết bị ghi âm, máy thu thanh, MP3, các máy nghe nhạc CD, trò chơi điện tử, sản phẩm la-de hoặc các phương tiện truyền tín hiệu gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy thu, phát vô tuyến xách tay (máy bộ đàm) nếu không được phép của Chúng tôi. Trong trường hợp được Chúng tôi cho phép, việc sử dụng các thiết bị trên phải tuân thủ theo đúng quy định của Chúng tôi. Máy trợ thính và ổn định tim được phép sử dụng.
12.4.2. Nếu Hành khách không tuân thủ theo quy định của Điều 12.4.1, Chúng tôi có quyền thu giữ những thiết bị điện tử nói trên cho tới khi kết thúc chuyến bay hoặc cho tới thời điểm chúng tôi cho là hợp lý.

 

 

 

XIII.       THU XẾP CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

13.1. Trừ khi Chúng tôi có quy định khác, Chúng tôi không duy trì, khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay hoặc từ sân bay đến các điểm khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà khai thác các dịch vụ này kể cả trường hợp nhân viên của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi giúp đỡ Hành khách sử dụng các dịch vụ đó.

13.2. Nếu Chúng tôi thu xếp cho Hành khách với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp bất kỳ dịch vụ mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không, bao gồm vận chuyển đường bộ, đường sắt và đường biển hoặc nếu Chúng tôi xuất Vé hoặc phiếu cung cấp dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển hoặc dịch vụ (không phải dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không) do một bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hay thuê ô tô, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như đại diện của Hành khách với bên thứ ba đó. Các điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sẽ áp dụng, và Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Hành khách về các dịch vụ đó, bao gồm cả quyết định của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba về việc huỷ hoặc từ chối bất kỳ sự đặt chỗ nào.

13.3. Nếu Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường sắt hoặc đường biển cho Hành khách, các điều kiện khác có thể áp dụng cho việc vận chuyển đó.

13.4. Hành khách phải tự trả các chi phí khác ngoài những chi phí cho các dịch vụ đã được bao gồm trong giá cước, trừ trường hợp khác được nêu trong quy định của Chúng tôi.

 

XIV.       THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

14.1. Khái quát chung

14.1.1. Hành khách phải nghiên cứu các quy định liên quan đến xuất, nhập, quá cảnh đối với quốc gia mà Hành khách có ý định xuất hoặc nhập hoặc quá cảnh; và xuất trình hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khoẻ (nếu cần) và các loại giấy tờ tùy thân khác cho Chúng tôi.

14.1.2. Hành khách phải tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu và điều kiện của những quốc gia nơi có điểm bay đi, bay đến hoặc bay qua và tuân theo quy định của Chúng tôi.

14.1.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do Hành khách: (i) không có các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác, hoặc (ii) có hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hoặc (iii) không tuân thủ pháp luật, quy chế, sắc lệnh, các yêu cầu, đòi hỏi, các quy định và hướng dẫn.

14.1.4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách về các hướng dẫn hay thông báo mà nhân viên của Chúng tôi hay Đại lý được chỉ định cung cấp liên quan đến việc xin các giấy tờ hoặc thị thực cần thiết hoặc việc tuân theo pháp luật, quy chế, sắc lệnh, các yêu cầu, đòi hỏi, các quy định và hướng dẫn.

14.2. Giấy tờ tuỳ thân

Trước khi khởi hành, Hành khách phải xuất trình cho Chúng tôi tất cả các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật, quy định, sắc lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của các nước có liên quan, bao gồm hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh và các giấy tờ khác. Nếu Chúng tôi yêu cầu, Hành khách phải cho phép Chúng tôi giữ và sao chụp hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ tuỳ thân tương đương khác. Các giấy tờ này sẽ được giao cho thành viên tổ bay giữ và bảo quản cho tới khi kết thúc chuyến bay. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này hoặc giấy tờ tuỳ thân của Hành khách có dấu hiệu không hợp lệ.

14.3. Từ chối nhập cảnh

Nếu Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia, Hành khách sẽ phải thanh toán các khoản phạt hoặc phí mà Chúng tôi phải trả theo qui định của nhà chức trách nước sở tại, các chi phí liên quan đến việc tạm giữ, vận chuyển Hành khách ra khỏi quốc gia đó, và các khoản chi phí hợp lý mà Chúng tôi phải trả hoặc đồng ý trả. Chúng tôi không hoàn lại tiền cước vận chuyển Hành khách đến điểm bị từ chối nhập cảnh hay bị trục xuất.

14.4. Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ v.v

Nếu Chúng tôi phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc bất kỳ chi phí nào do việc Hành khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước có liên quan hoặc Hành khách không có các giấy tờ cần thiết, thì Hành khách sẽ phải hoàn trả cho Chúng tôi mọi khoản tiền mà Chúng tôi đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể dùng các khoản tiền mà Hành khách đã trả cho Chúng tôi nhưng chưa dùng đến hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Chúng tôi đang giữ của Hành khách để thanh toán các khoản chi phí trên.

14.5. Kiểm tra hải quan

Nếu được yêu cầu, Hành khách phải có mặt để các nhân viên hải quan hay các nhà chức trách khác kiểm tra Hành lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát hay Thiệt hại xảy ra trong quá trình kiểm tra hoặc do việc Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này.

14.6. Kiểm tra an ninh
Hành khách và Hành lý phải chịu sự kiểm tra an ninh của Chúng tôi, nhân viên Chính phủ, Nhà chức trách sân bay, hoặc Hãng vận chuyển khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do kết quả của quá trình kiểm tra an ninh trừ khi do lỗi cố ý của Chúng tôi; hoặc do việc Hành khách không tuân thủ những yêu cầu này.

 

XV.          HÃNG VẬN CHUYỂN KẾ TIẾP

Việc vận chuyển theo hành trình ghi trên một Vé hoặc trên các Vé nối do nhiều Hãng vận chuyển kế tiếp theo được thực hiện được coi như vận chuyển duy nhất.

 

XVI.       TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI

16.1. Các Luật áp dụng

16.1.1. Điều lệ vận chuyển và Luật áp dụng điều chỉnh trách nhiệm của Chúng tôi đối với Hành khách. Trong trường hợp hành trình của Hành khách có sự tham gia của Hãng vận chuyển khác, trách nhiệm của họ được qui định bởi luật áp dụng, trừ khi Điều lệ vận chuyển này có qui định khác về điều kiện vận chuyển của họ. Các Hãng vận chuyển này có thể có mức giới hạn trách nhiệm thấp hơn.

16.1.2. Luật áp dụng có thể bao gồm Công ước và/hoặc các điều luật áp dụng đối với từng quốc gia riêng biệt.

16.1.3. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh trên chuyến bay do Chúng tôi khai thác, hoặc trên chuyến bay mà Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách. Nếu Chúng tôi xuất Vé họăc làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm như là một đại lý của Hãng vận chuyển đó.

16.1.4. Điều 16 này qui định các mức giới hạn trách nhiệm và tóm tắt các qui định mà Chúng tôi áp dụng theo Công ước và các luật áp dụng. Tuy nhiên, nếu Điều 16 này có mâu thuẫn với Công ước hoặc các luật áp dụng, thì Công ước hoặc các luật áp dụng sẽ được áp dụng.

16.2. Trách nhiệm đối với Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể
Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các thiệt hại được chứng minh của Hành khách trong trường hợp bị chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể do tai nạn phát sinh từ hay liên quan đến quá trình vận chuyển do Chúng tôi thực hiện phụ thuộc vào các quy tắc và giới hạn của Luật áp dụng cũng như các quy định bổ sung sau:

16.2.1. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với việc Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể được giới hạn trong tổng số tiền có giá trị tương đương 100.000 SDR cho mỗi Hành khách, kể cả các chi phí pháp lý.

16.2.2. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Hành khách xảy ra trong quá trình vận chuyển bằng tàu bay, trừ trường hợp thiệt hại đó hoàn toàn do tình trạng sức khỏe của Hành khách gây ra. Trong trường hợp thiệt hại do Hành khách tự gây ra cho mình thì Chúng tôi có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

16.2.3. Căn cứ vào Điều 22 (1) của Công ước, đối với vận chuyển quốc tế do Chúng tôi thực hiện và do Công ước điều chỉnh, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với mỗi Hành khách bị chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể là 100.000 SDR kể cả các chi phí pháp lý.

16.2.4. Đối với những hành trình có điểm đi, đến hoặc điểm tạm dừng thỏa thuận tại Mỹ thì giới hạn trách nhiệm 100.000SDR thay thế cho giới hạn trách nhiệm được nêu tại Điều 16.2.5. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ một điều khoản bảo vệ nào theo Điều 20 (1) của Công ước đối với các khiếu nại về chết, bị thương hoặc tổn thương về thân thể của Hành khách theo Công ước.

16.2.5. Vận chuyển liên quan đến Mỹ
Phù hợp với Điều 22 (1) của Công ước, Chúng tôi và một số Hãng vận chuyển khác chấp nhận rằng, đối với những vận chuyển quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của Công ước và có điểm đi, đến hoặc điểm tạm dừng thỏa thuận tại Mỹ, thì:
16.2.5.1. Giới hạn trách nhiệm đối với mỗi Hành khách bị chết, bị thương hoặc tổn thương về thân thể được ấn định ở mức 75.000USD kể cả chi phí pháp lý. Trong trường hợp khiếu nại được thực hiện ở một bang mà tại đó luật pháp quy định tính riêng chi phí pháp lý thì giới hạn trách nhiệm là 58.000USD không kể chi phí pháp lý.
16.2.5.2. Chúng tôi và một số Hãng vận chuyển khác không sử dụng bất kỳ một điều khoản bảo vệ nào theo Điều 20 (1) của Công ước đối với các khiếu nại về chết, bị thương hoặc tổn thương về thân thể của Hành khách.
16.2.6. Không một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này được hiểu là phương hại đến quyền và trách nhiệm của các Hãng vận chuyển trên đối với bất kỳ khiếu nại nào do một người hoặc do đại diện của người này tiến hành một khi người này cố tình gây ra thiệt hại làm chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể cho Hành khách.

Tên của những Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận được nêu trong khoản này được tra cứu tại tất cả các phòng vé của những Hãng vận chuyển đó và có thể được kiểm tra theo yêu cầu. Mỗi Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận này với tư cách độc lập và chịu trách nhiệm về chặng vận chuyển mà mình thực hiện, vì vậy Hãng vận chuyển đó không được áp đặt trách nhiệm cho những Hãng vận chuyển khác đối với các chặng vận chuyển mà họ thực hiện cũng như không gánh chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với việc vận chuyển do những Hãng vận chuyển khác thực hiện.

16.3. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hành lý

16.3.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các Thiệt hại về Hành lý xách tay (không tính các trường hợp Thiệt hại gây ra bởi việc chậm chuyến bay được qui định tại Điều 16.4 dưới đây) trừ trường hợp Thiệt hại gây ra do sơ suất của Chúng tôi hoặc của Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.

16.3.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay thiếu sót của Hành lý. Cũng như vậy, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối những hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý của Hành lý gây ra bởi sự di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.

16.3.3. Đối với các khiếu nại được điều chỉnh bởi Công ước, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với thiệt hại về Hành lý ký gửi là 20 Đô-la Mỹ một ki-lô-gram và đối với Hành lý xách tay là 400 Đô-la Mỹ một Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định tại Điều 9.7. Trong trường hợp Hành khách chỉ nhận được một phần mà không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, hoặc trong trường hợp có sự thiệt hại một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, kể cả Hành lý có kê khai giá trị cao hơn, thì trách nhiệm của Chúng tôi đối với phần Hành lý không nhận được hoặc bị Thiệt hại chỉ căn cứ vào tỷ lệ trọng lượng mà không xét đến giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý.

16.3.4. Đối với các khiếu nại áp dụng Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với tổn thất nói chung về Hành lý (bao gồm cả Hành lý xách tay, tư trang và Hành lý ký gửi) là 1.000SDR một Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định tại Điều 9.7.

16.3.5. Chúng tôi bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo Thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình. Trong trường hợp Điều 16.3.4 được áp dụng, vì bất kỳ lý do nào, Hành khách không thể chứng minh được Thiệt hại thực tế hoặc không thể cung cấp các bằng chứng liên quan đến Thiệt hại về Hành lý để làm căn cứ đòi bồi thường, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm được qui định ở Điều 16.3.3.

16.3.6. Các mức giới hạn trách nhiệm nêu trên đây sẽ không được áp dụng nếu Hành khách có thể chứng minh Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi hành động hoặc thiếu sót của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi:
16.3.6.1. cố tình gây ra Thiệt hại; hoặc
16.3.6.2. bất cẩn và mặc dù có nhận thức thực tế rằng Thiệt hại có thể xảy ra và Hành khách có thể chứng minh rằng Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi thực hiện những hành động hoặc thiếu sót này trong quá trình thực hiện các công việc được giao.

16.3.7. Nếu hành trình của Hành khách thuộc phạm vi điều chỉnh theo luật của nước sở tại, giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại của Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay theo luật này được áp dụng với Hành lý của Hành khách.

16.3.8. Nếu hành trình của Hành khách không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước và luật của nước sở tại không qui định mức giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 16.3.3.

16.3.9. Hành khách có thể kê khai giá trị (theo Điều 9.7) hoặc có thể mua bảo hiểm riêng cho Hành lý của mình trong trường hợp giá trị thực tế hoặc chi phí thay thế của Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi.

16.3.10. Nếu trọng lượng của Hành lý không được ghi trên Vé hành lý thì tổng trọng lượng Hành lý ký gửi của Hành khách được coi như không vượt quá trọng lượng miễn cước áp dụng đối với hạng dịch vụ tương ứng của Hành khách được ghi rõ trong các quy định của Chúng tôi.

16.3.11. Nếu Hành khách có kê khai giá trị của Hành lý ký gửi khi làm thủ tục chuyến bay và đã trả các khoản phí áp dụng, trách nhiệm của Chúng tôi được giới hạn trong giá trị kê khai.

16.3.12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh được rằng: (i) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để tránh Thiệt hại đó, hoặc (ii) Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.

16.3.13. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thương tích của Hành khách hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách gây ra bởi những đồ vật có trong Hành lý của bản thân Hành khách hoặc của người khác. Hành khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào gây ra bởi Hành lý của Hành khách đối với những người khác, bao gồm cả tài sản và Hành khách đó phải bồi thường cho Chúng tôi tất cả các tổn thất và chi phí mà Chúng tôi phải chịu do hậu quả của việc đó.

16.3.14. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với các đồ vật theo qui định tại Điều 9.3. trong Hành lý ký gửi của Hành khách bao gồm: thiệt hại đối với các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng…), chìa khoá, tác phẩm nghệ thuật, máy ảnh, máy quay phim, tiền, đồ trang sức, kim loại quí, đá quí, thuốc chữa bệnh, hàng hoá nguy hiểm, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ tùy thân, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác trong hành lý ký gửi mà không khai báo vận chuyển theo dạng Hành lý có giá trị cao và thiệt hại đối với các đồ vật tương tự khác cho dù Chúng tôi có biết hay không.

16.3.15. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách do Hành khách không thực hiện theo Điều 9.4.6 bao gồm cả việc Hành khách không thể nhận Hành lý, làm thủ tục Hành lý và gắn lại Thẻ hành lý để vận chuyển trên chuyến bay của một Hãng vận chuyển khác mà Chúng tôi không có hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng đó.

16.3.16. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Hành lý trừ khi sự thiệt hại đó là sơ suất của Chúng tôi. Nếu thiệt hại do một phần sơ suất của Hành khách thì trách nhiệm của Chúng tôi phụ thuộc vào luật áp dụng xác định phần trách nhiệm của các bên.

16.4. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến

16.4.1. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến được giới hạn bởi Công ước.

16.4.2. Cho dù Công ước có được áp dụng cho yêu cầu bồi thường của Hành khách hay không, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đối với Hành khách do bị chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh rằng Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để tránh những Thiệt hại hoặc Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp như vậy.

16.5. Quy định chung
Trong chừng mực không mâu thuẫn với các quy định trên và bất kể có nằm trong phạm vi áp dụng của Công ước hay không, thì:

16.5.1. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường Thiệt hại trong trường hợp Hành khách chết hoặc bị thương do tai nạn xảy ra trong tàu bay, trong thời gian Chúng tôi đưa Hành khách lên tàu bay hoặc rời tàu bay.

16.5.2. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại phát sinh trên chuyến bay của mình. Nếu Chúng tôi xuất Vé hay làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên những chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chịu trách nhiệm như là một đại lý của Hãng vận chuyển đó.

16.5.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do việc Chúng tôi tuân theo hoặc do việc Hành khách không tuân theo các quy định của pháp luật hoặc các quy định, sắc lệnh và yêu cầu của Chính phủ.

16.5.4. Trừ khi Điều lệ vận chuyển này quy định khác đi, trách nhiệm bồi thường của Chúng tôi chỉ giới hạn đối với các Thiệt hại thực tế được Hành khách chứng minh, và trong bất kỳ điều kiện nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, hợp đồng, bán hàng, lãi suất  tiết kiệm, sự tín nhiệm và uy tín; và (ii) các tổn thất gián tiếp hoặc (iii) bất kỳ hình thức thiệt hại không thể xác định được để bồi thường.

16.5.5. Nếu Hành khách được vận chuyển trong tình trạng tâm thần hoặc  tuổi tác hoặc tình trạng cơ thể có thể gây nguy hiểm hay rủi ro cho chính Hành khách đó thì Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ đau ốm, thương tổn hay tàn tật, kể cả sự thiệt mạng do một trong những tình trạng nêu trên hoặc do hậu quả của tình trạng đó gây ra.

16.5.6. Nếu Hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay mà không được cung cấp chỗ hoặc không được cung cấp đúng hạng dịch vụ thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Hành khách phải chịu do lỗi của Chúng tôi, nhưng trách nhiệm của Chúng tôi trong trường hợp này được giới hạn ở mức hoàn lại những chi phí hợp lý của Hành khách về chỗ ở, ăn uống, thông tin và đi lại từ/ đến sân bay và bồi thường những thiệt hại mà Hành khách phải chịu theo quy định được thông báo công khai của Chúng tôi.

16.5.7. Bất kỳ sự loại bỏ trách nhiệm hoặc giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi được áp dụng và vì lợi ích của nhân viên, người phục vụ và đại diện của Chúng tôi cũng như bên có tàu bay do Chúng tôi khai thác và  nhân viên, người phục vụ và đại diện của họ. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại mà Chúng tôi và nhân viên, người phục vụ, đại diện của Chúng tôi phải chịu không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

16.5.8. Trừ khi có quy định khác, không một nội dung nào trong Điều lệ vận chuyển này hủy bỏ bất kỳ một sự miễn trừ hay giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi do Công ước hay luật định.

16.5.9. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các Điều kiện bất khả kháng đối với Chúng tôi như thiên tai, chiến tranh, đình công...

 

XVII.    THỜI HẠN KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

17.1. Thời hạn khiếu nại Hành lý

17.1.1. Việc Hành khách nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại nơi giao nhận hành lý là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được giao trả nguyên vẹn và phù hợp với hợp đồng vận chuyển, ngoại trừ trường hợp Hành khách có căn cứ rõ ràng chứng minh khác đi.

17.1.2. Thông báo khiếu nại
Mọi khiếu nại về thiệt hại đối với Hành lý ký gửi chỉ được chấp nhận khi người có quyền nhận Hành lý gửi khiếu nại bằng văn bản cho Chúng tôi trong thời hạn sau đây:
17.1.2.1. Bẩy ngày kể từ ngày nhận hành lý trong trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hành lý.
17.1.2.2. Bẩy ngày kể từ ngày lẽ ra phải nhận được hành lý trong trường hợp mất một hay nhiều kiện hành lý.

17.1.2.3. Hai mươi mốt ngày kể từ ngày đã nhận được hành lý trong trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm.

17.2. Thời hiệu khởi kiện
Thời hiệu khởi kiện về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Chúng tôi đối với Thiệt hại xảy ra cho Hành khách, Hành lý là trong vòng hai năm, kể từ ngày tàu bay đến địa điểm đến, ngày tàu bay phải đến địa điểm đến hoặc từ ngày việc vận chuyển bị chấm dứt. Phương pháp tính thời gian do luật nơi có tòa án thụ lý vụ kiện quy định.

 

XVIII. SỬA ĐỔI VÀ MIỄN TRÁCH

18.1. Không một nhân viên, người làm thuê hoặc đại diện nào của Chúng tôi có quyền sửa đổi, điều chỉnh hay loại bỏ bất kỳ một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này hoặc trong quy định của Chúng tôi.

18.2. Những quy định trong  Điều lệ vận chuyển này có thể thay đổi mà không có thông báo với điều kiện những thay đổi đó không áp dụng cho những hợp đồng vận chuyển đã bắt đầu thực hiện và phải được nhà chức trách phê chuẩn.

 

XIX.       ĐIỀU KIỆN KHÁC

Việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách còn được thực hiện theo Quy định của Chúng tôi và Quy định khác mà Chúng tôi áp dụng hoặc thừa nhận.

 

XX.          TIÊU ĐỀ, ĐỀ MỤC

Các tiêu đề và đề mục của các Điều khoản trong Điều lệ vận chuyển này là để tham chiếu đến các Điều khoản, không sử dụng cho việc diễn giải nội dung của Điều khoản đó.

vietnam airlines vé máy bay vé máy bay giá rẻ
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: