Vietjet Air - Điều lệ vận chuyển (phần 2)

(PHẦN 2)

5. Điều 5: Điểm dừng
5.1. Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Chúng tôi.
 
5.2. Điểm dừng phải được thu xếp trước với Hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.
 
6. Điều 6: Đặt chỗ
6.1. Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua Trang web hoặc Phòng Vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.
 
6.2. Xác nhận chỗ: Được thực hiện sau khi người mua Vé hoàn thành việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.
 
6.3. Trong một số trường hợp, việc mua vé diễn ra trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành của chuyến bay, hoặc đối với các loại vé khuyến mại (Promo), người mua vé phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.
 
6.4. Thay đ ổ i đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên Hành khách , chuyến bay, Chặng bay và thời gian khởi hành, được quy định như sau:

6.4.1. Điều kiện chung:
Trong trường hợp Hành khách muốn thay đổi hành trình hoặc chuyến bay và Hành khách đồng ý với mức Vé có giá bằng hoặc cao hơn giá Vé đã mua ban đầu, đồng thời thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá Vé (nếu có) do yêu cầu thay đổi của Hành khách, Chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi hành trình hoặc chuyến bay cho Hành khách.
Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Chúng tôi công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thay đổi vào Vé của Hành khách. 


6.4.2. Điều kiện cụ thể cho từng hạng vé:
Tóm tắt điều kiện vé

 

Điều kiện vé SkyBoss Eco Promo

Thay đổi tên Hành khách

- Đổi tên cho cả hành trình
- Thu phí thay đổi
- Đổi tên cho cả hành trình
- Thu phí thay đổi
Không áp dụng
Thay đổi chuyến bay
- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi ngày bay
- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi chặng bay
- Miễn phí thay đổi
-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Nâng hạng
 
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi
Trước 03 giờ so với giờ khởi hành
Trước 03 giờ so với giờ khởi hành
Trước 03 giờ so với giờ khởi hành
Bảo lưu vé
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Hoàn/Hủy vé
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Hành lý xách tay
10 Kg

07 Kg

07 Kg

Hành lý ký gửi
30 Kg
Phải mua thêm
Phải mua thêm
 
a. Loại Vé SkyBoss
Giá Vé SkyBoss bao gồm 10 kgs Hành lý xách tay, 30 kgs Hành lý ký gửi và các dịch vụ đặc biệt bao gồm: Phòng chờ sang trọng, ưu tiên làm thủ tục trước chuyến bay, phục vụ xe đưa đón riêng SkyBoss ra máy bay (trong trường hợp sân bay không có ống lồng), ưu tiên chọn chỗ ngồi trên máy bay.
Loại Vé SkyBoss được thay đổi lịch trình bay miễn phí và thay đổi tên  Hành khách theo các điều kiện cụ thể dưới đây:
Việc thay đổi chuyến bay, ngày bay và hành trình được phép thực hiện miễn phí đến trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến. Giá Vé mới phải bằng hoặc cao hơn giá Vé ban đầu. Nếu giá Vé mới cao hơn giá Vé ban đầu, khoản chênh lệch giá Vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi.
Tên Hành khách được phép thay đổi cho toàn bộ hành trình và phải thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành Chặng bay đâu tiên. Hành khách phải đóng phí thay đổi tên theo quy định của Chúng tôi.
Toàn bộ Tiền Vé sẽ bị mất nếu Hành khách hủy Vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại Vé này không được hoàn trả hoặc bảo lưu.
 
b. Loại Vé Eco
Giá Vé Eco bao gồm 7 kgs Hành lý xách tay và không bao gồm Hành lý ký gửi. Hành khách phải mua thêm Hành lý ký gửi nếu có nhu cầu.
Loại Vé Eco được thay đổi lịch trình bay và tên Hành khách theo các điều kiện cụ thể dưới đây:
Việc thay đổi Ngày, giờ bay, hành trình và tên Hành khách có thể thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến và phải đóng phí thay đổi áp dụng cho mỗi Hành khách, mỗi Chặng bay và mỗi lần thay đổi. Giá Vé mới khi thay đổi phải bằng hoặc cao hơn giá Vé ban đầu. Nếu giá Vé mới cao hơn giá Vé ban đầu, khoản chênh lệch giá Vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi.
Toàn bộ Tiền Vé sẽ bị mất nếu Hành khách hủy Vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại Vé này không được hoàn trả hoặc bảo lưu.
 
c. Loại Vé Promo
Giá Vé Promo bao gồm 7 kgs Hành lý xách tay và không bao gồm Hành lý ký gửi. Hành khách phải mua thêm Hành lý ký gửi nếu có nhu cầu.
Loại Vé Promo không được đổi tên nhưng được thay đổi lịch trình bay theo các điều kiện cụ thể dưới đây:
Việc thay đổi Ngày, giờ bay và hành trình có thể thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến và phải đóng phí thay đổi áp dụng cho mỗi Hành khách, mỗi Chặng bay và mỗi lần thay đổi. Giá Vé mới khi thay đổi phải bằng hoặc cao hơn giá
 Vé ban đầu. Nếu giá Vé mới cao hơn giá Vé ban đầu, khoản chênh lệch giá Vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi.
Toàn bộ Tiền Vé sẽ bị mất nếu Hành khách hủy Vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại Vé này không được đổi tên, hoàn trả hoặc bảo lưu.
 
6.5. Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Chúng tôi xác nhận đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị Vé không được thanh toán đầy đủ thì Chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ và từ chối vận chuyển.
 
6.6. Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của Hành khách được chuyển cho Chúng tôi vì mục đích thực hiện đặt chỗ, mua Vé, mua các dịch vụ liên quan, phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh và cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành trình của Hành khách. Vì các mục đích nêu trên, Hành khách đồng ý cho phép Chúng tôi lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các trụ sở, văn phòng của Chúng tôi, các đại diện ủy quyền phát hành Vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.
Khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của Hành khách, Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp và Chúng tôi có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:
- Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
- Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
- Kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan;
- Mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;
- Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên;
- Thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống;
- Quan hệ khách hàng;
- Tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường.
Khi cung cấp thông tin cho bên thứ ba nhằm các mục đích nêu trên, Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về việc bên thứ ba có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định pháp luật.
 
6.7. Chọn trước chỗ ngồi: Vào thời điểm đặt Vé hoặc ít nhất 0 3 gi ờ trước giờ khởi hành, Hành khách có thể chọn trước chỗ ngồi trên cơ sở thanh toán một khoản phí chọn chỗ. Phí chọn chỗ được công bố cụ thể trong Biểu phí của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chỗ ngồi Hành khách đã chọn, tuy nhiên, vì các lý do an toàn hoặc an ninh, Chúng tôi vẫn có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi của Hành khách, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu bay. Trong trường hợp lịch bay của Chúng tôi thay đổi, hủy chuyến, chậm chuyến, sau khi Hành khách đã chọn trước chỗ ngồi thành công, Hành khách được quyền lựa chọn một trong các giải pháp sau:
a. Sắp xếp Hành khách ngồi đúng chỗ ngồi đã chọn trên chuyến bay kế tiếp;
b. Sắp xếp Hành khách vào chỗ ngồi tương đương trên chuyến bay kế tiếp; hoặc
c. Sắp xếp Hành khách vào bất kỳ chỗ nào còn trống trên chuyến bay kế tiếp và hoàn lại tiền phí chọn chỗ của Hành khách.
 
6.8. Chỗ ngồi: Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu của Hành khách, tuy nhiên Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ chỗ ngồi xác định nào trên tàu bay. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi làm thủ tục chuyến bay, tuy nhiên Chúng tôi có quyền thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu bay vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc vì lý do an ninh.
 
6.9. Dịch vụ trên tàu bay: Các sản phẩm và dịch vụ trên tàu bay, bao gồm cả hàng lưu niệm, hàng miễn thuế, thức ăn đồ uống, v.v… không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng sau khi Hành khách đã mua. Hành khách phải trình thẻ lên tàu bay cho tiếp viên để được nhận các dịch vụ trên tàu bay Hành khách đã đặt trước.
 
6.10 Các dịch vụ đặc biệt:
a. Chúng tôi cố gắng đảm bảo cung cấp các dịch vụ đặc biệt mà Hành khách yêu cầu khi đặt chỗ theo khả năng cung cấp của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách trong trường hợp Chúng tôi không cung cấp được dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu của Hành khách. Yêu cầu dịch vụ đặc biệt của Hành khách sẽ được xác nhận ngay hoặc được xác nhận sau khi Chúng tôi kiểm tra các Điều kiện vận chuyển hoặc sau khi Hành khách hoàn thành các thủ tục theo điều kiện chấp nhận vận chuyển. Tuy nhiên, Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Hành khách về những tổn thất, chi phí, vi phạm hợp đồng hoặc các Thiệt hại khác nếu Chúng tôi không thể cung cấp được dịch vụ theo yêu cầu đã đặt trước của Hành khách hoặc trong trường hợp Chúng tôi không có xác nhận về khả năng cung cấp của Chúng tôi khi Hành khách đặt chỗ. Đối với các trường hợp Hành khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt ngay tại sân bay, Chúng tôi sẽ kiểm tra điều kiện phục vụ và thông báo cho Hành khách về việc Hành khách có được chấp nhận vận chuyển hay không.
b. Hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển và yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt nào cần thông báo cho Phòng Vé hoặc Tổng đài của Chúng tôi ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến để Chúng tôi sắp xếp trước loại thiết bị hỗ trợ đặc biệt theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ chuyên chở Hành khách nếu Chúng tôi thu xếp được các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của Hành khách. Nếu Hành khách không thông báo trước cho Chúng tôi khi cần dịch vụ đặc biệt, Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho Hành khách các yêu cầu đặc biệt khách cần.
c. Vì lý do an toàn, Chúng tôi chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 08 (tám) Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển, trong đó tối đa 02 (hai) Hành khách hạn chế khả năng tự lên xuống cầu thang tàu bay. Chúng tôi không cung cấp thiết bị hỗ trợ di chuyển trong khoang máy bay nhưng Chúng tôi có quy trình hỗ trợ phục vụ Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển trong khoang máy bay.
d. Chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách phải có người đi kèm vì lý do an toàn hoặc nếu Hành khách không thể tự thoát hiểm hoặc Hành khách không có khả năng hiểu các hướng dẫn an toàn trên chuyến bay. Hành khách đi cùng với khách không thể tự thoát hiểm phải đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe để có thể trợ giúp khách thoát hiểm.
e. Đối với một số dịch vụ đặc biệt của Chúng tôi, Hành khách có thể phải trả phí và Hành khách có thể được yêu cầu phải có người đi kèm.
 
6.11 Trợ giúp đặc biệt khác:
Việc chấp nhận vận chuyển trẻ em không có người đi kèm, Hành khách bệnh tật, ốm yếu, hoặc những Hành khách khác yêu cầu sự trợ giúp đặc biệt khác phụ thuộc vào sự thu xếp trước với Chúng tôi, phù hợp với quy định của pháp luật và của Chúng tôi.
 
 
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: