• Điều lệ vận chuyển
 • Điều lệ vận chuyển

  Vietjet Air - Điều lệ vận chuyển (phần 2)

  Tháng

  06

  2018

  Vietjet Air - Điều lệ vận chuyển (phần 2)

  (PHẦN 2) 5. Điều 5: Điểm dừng 5.1. Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Chúng tôi. 5.2. Điểm dừng phải được thu xếp trước với Hãng vận chuyển và được ghi trên Vé. ...
  Chi tiết
  Vietjet Air - Điều lệ vận chuyển (phần 1)

  Tháng

  06

  2018

  Vietjet Air - Điều lệ vận chuyển (phần 1)

  (PHẦN 1) 1. Điều 1: Định nghĩa Trong Điều lệ vận chuyển, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau: “Biểu phí” là các loại phí, thuế theo quy định của Chúng tôi và Nhà chức trách. “Chặng bay” là chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác của điểm xu...
  Chi tiết
  Vietnam Airlines - Điều lệ vận chuyển (Phần 2)

  Tháng

  06

  2018

  Vietnam Airlines - Điều lệ vận chuyển (Phần 2)

  Điều lệ vận chuyển (PHẦN 2) X. LỊCH BAY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY 10.1. Lịch bay 10.1.1. Lịch trình bay thể hiện trong lịch bay có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày bay thực tế của Hành khách. Chúng tôi không đảm bảo về lịch tr...
  Chi tiết
  Vietnam Airlines - Điều lệ vận chuyển (Phần 1)

  Tháng

  06

  2018

  Vietnam Airlines - Điều lệ vận chuyển (Phần 1)

  Điều Lệ Vận Chuyển (PHẦN 1) I. ĐỊNH NGHĨA Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu theo nghĩa sau: Các điểm dừng có thỏa thuận là các điểm dừng xác định trước, ngoại trừ điểm xuất phát và điểm đến cuối cùng, được ghi trên Vé hoặc đượ...
  Chi tiết